Ga naar de inhoud

Fryske tekst

Bij Fryske kaartjes hoort natuurlijk ook Fryske tekst. We hebben daarom een aantal Friese teksten op een rij gezet, zodat je inspiratie krijgt voor de teksten op kaartjes.

Eerste fryske kaart gratis

25 jier troud

DEI DATUM JIERTAL binne wy 25 jier troud. Jimme binne wolkom om dit mei 煤s te fieren op DEI DATUM fan TYDSTIP oere 么f yn de ADRES by 煤s th煤s.

Berne ut leafde

Berne 煤t leafde kostberder as goud in leaf lyts famke oan 煤s tabetroud

De ine sei

Nog in moai bertegedichtsje De iene sei: 煤s poppe wurdt in jonkje De oare sei: in famke dat is wis De iene sei: hy liket grif op pake De oare sei: op beppe, s没nder mis De iene sei: wat sil er wille meitsje De oare sei: se d没nset as in swel De iene sei: 煤s bern dat wurdt in w没nder De oare sei: ik twivelje gjin tel!

Fryske tekst twaling

Berne 煤t leafde Djoerder as goud Twa nije berntsjes Oan 煤s tabetroud Hielendal 煤t 鈥榚 skroeven binne wy mei de berte fan 煤s jonkje en famke...

Houlik tekst Wy sille Trouwe

In moaie tekst foar in houlik kaart NAMME en NAMME jouwe op Datum Jiertal it jawurd om TYD oere yn it Gemeenteh没s te Burgum Dizze bysundere dei wolle wy graach my jimme belibje En de fierdere dei mei 煤s fiere wolle yn Liauckama State te Sexbierum Wy ferwachtsje jimme om TYD by it Gemeenteh没s. Us adres is: Strjitte Postcode Plak

in leaf lyts famke (Fries)

Berne 煤t leafde kostberder as goud in leaf lyts famke oan 煤s tabetroud

NAMME sjocht Abraham!

NAMME wurd 50 jier! Op DATUM heffe we it gl锚s om mei inoar te proasten op it goede libben fan NAMME. Dat dogge wy graach mei jim j没ns om TYDSTIP oere yn 'e LOKAASJE op ADRES yn PLAETS. Kom in kertier fan te foaren, sadat we NAMME ferrasse kinne mei jimme oanw锚zigens. Om te witten as jimme mei us NAMME syn 50 jierriche jierdei fiere wolle, untfange wy graach in befestigjend mailtsje. Groetnis en Oan't sjen NAMMEN

Poppeslok (Fries)

Diel mei 煤s dit grutte lok, kom gau om in poppeslok!

Wat wy sochten

Wat wy sochten ha we f没n foargoed ferkocht de leafde w没n

40 jier troud

Us heit en mem, pake en beppe, Binne DEI DATUM 40 jier troud, In bys没ndere dei en dy litte wy net samar foarby gean. Jimme binne fan herte wolkom op DEI DATUM TYDSTIP oere yn PLAK,ADRES Nei in bakje kofje stappe wy allegear yn'e auto. It feest kin begjinne! NAMMEN (Doch noflike klean en skuon oan, mei moai waar swim klean meinimme)

bertekaartsje al njoggen moannen

Al njoggen moannen prate se oer my, mar fan hjoed of sille se fan my hearre! NAMME Hy is berne op (DATUM), om (TIID) Hy is GEWICHT p没n. Om't (NAMME MEM EN BERNTSJE) bytiden oan't sl没gjen binne, efkes skilje foar in poppeslok, om harren net mis te rinnen.

De wrald is goed

De wr芒ld is goed, mar de minsken koenen better!

Hjir binne hast gjin wurden foar

Hjir binne hast gjin wurden foar. Hjir kinst allinnich mar stil nei sjen. Dit is sa leaf en tear, sa hiel bys没nder; dit is in w没nder!

In glimke fan in ingel

In moai bertegedichtje In glimke fan in ingel naamst 煤t de himel mei in t没fke r么ze wolken, in moaie maitiidsdei. In sulverwite f没gel in gouden sinnestriel, hantsjes om te aaien twa wankjes fan flewiel.

Leaf lyts huntsje

Bijke, Bijke, Bijke, leaf lyts h没ntsje. Mei dyn sturt draaisto in r没ntsje!

Noch nij op ierde

Do bist noch nij op ierde do bist hjir noch mar krekt en no hast fan dy ierde al in stikje yn 鈥檈 sinne set

Twa bliere eachjes (Fries)

Twa bliere eachjes in m没ltsje dat ropt Hantsjes dy't gripe in fuotsje dat skopt Tank foar dit w没nder sa lyts en sa tear. Jo binne de Makker, Oan Jo is de ear.

As it net kin

As it net kin as it moat dan moat it mar sa as it kin

B没ter Brea en Griene Tsiis

B没ter, Brea en Griene Tsiis Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries!

Do bist noch nij op ierde

Do bist noch nij op ierde do bist hjir noch mar krekt en no hast fan dy ierde al in stikje yn 鈥檈 sinne set

Hjir ha wy lang op wachte

Hjir ha wy lang op wachte einlings is it dan safier. It lytse w没nder yn it widske en dyn namme op papier.

In klomke goud

In moai berte gedicht: In klompke goud Is 煤s tabetroud Sa'n moai lyts minske Mear hawwe wy net winske

Lok fynst yn it earste glimke

We bliuwe in de bertegedichtsjes Lok fynst yn it earste glimke fan dyn bern. Lok fynst yn 'e freegjende eagen dy't nei dy opsjogge. Lok fynst yn it hantsje dat yn dines leit. Lok fynst yn dat iene wurd dat krekt alles seit.

Noflike Krystdagen en in Leafdefol nijjier

Wy winskje jimme noflike krystdagen en in leafdefol JIERTAL!!!

Ut e skroeven binnen wei

Ut 'e skroeven binne wy mei de berte fan NAMME Sy is berne op (DATUM), en kaam (TIID) oere boppe wetter, mei sa'n GEWICHT p没n in hiel gespetter. Om't (NAMME MEM EN BERNTSJE) bytiden oan't sl没gjen binne, efkes skilje foar in poppeslok, om harren net mis te rinnen.

Bekijk ook deze leuke fryske kaartsjes:

Ekomi
Kaartje2go krijgt een 9.2 uit 10 van 21.228 beoordelingen

Kunnen we je ergens mee helpen?

Neem gerust contact met ons op.