Onze cookies maken winkelen en reclame persoonlijker. Als je verder gaat accepteer je deze cookies. Meer weten?

Fryske tekst

Bij Fryske kaartjes hoort natuurlijk ook Fryske tekst. We hebben daarom een aantal Friese teksten op een rij gezet, zodat je inspiratie krijgt voor de teksten op kaartjes.

Eerste fryske kaart gratis

25 jier troud

DEI DATUM JIERTAL binne wy 25 jier troud. Jimme binne wolkom om dit mei ús te fieren op DEI DATUM fan TYDSTIP oere ôf yn de ADRES by ús thús.

40 jier troud

Us heit en mem, pake en beppe, Binne DEI DATUM 40 jier troud, In bysûndere dei en dy litte wy net samar foarby gean. Jimme binne fan herte wolkom op DEI DATUM TYDSTIP oere yn PLAK,ADRES Nei in bakje kofje stappe wy allegear yn'e auto. It feest kin begjinne! NAMMEN (Doch noflike klean en skuon oan, mei moai waar swim klean meinimme)

As it net kin

As it net kin as it moat dan moat it mar sa as it kin

Berne ut leafde

Berne út leafde kostberder as goud in leaf lyts famke oan ús tabetroud

bertekaartsje al njoggen moannen

Al njoggen moannen prate se oer my, mar fan hjoed of sille se fan my hearre! NAMME Hy is berne op (DATUM), om (TIID) Hy is GEWICHT pûn. Om't (NAMME MEM EN BERNTSJE) bytiden oan't slûgjen binne, efkes skilje foar in poppeslok, om harren net mis te rinnen.

Bûter Brea en Griene Tsiis

Bûter, Brea en Griene Tsiis Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries!

De ine sei

Nog in moai bertegedichtsje De iene sei: ús poppe wurdt in jonkje De oare sei: in famke dat is wis De iene sei: hy liket grif op pake De oare sei: op beppe, sûnder mis De iene sei: wat sil er wille meitsje De oare sei: se dûnset as in swel De iene sei: ús bern dat wurdt in wûnder De oare sei: ik twivelje gjin tel!

De wrald is goed

De wrâld is goed, mar de minsken koenen better!

Do bist noch nij op ierde

Do bist noch nij op ierde do bist hjir noch mar krekt en no hast fan dy ierde al in stikje yn ’e sinne set

Fryske tekst twaling

Berne út leafde Djoerder as goud Twa nije berntsjes Oan ús tabetroud Hielendal út ‘e skroeven binne wy mei de berte fan ús jonkje en famke...

Hjir binne hast gjin wurden foar

Hjir binne hast gjin wurden foar. Hjir kinst allinnich mar stil nei sjen. Dit is sa leaf en tear, sa hiel bysûnder; dit is in wûnder!

Hjir ha wy lang op wachte

Hjir ha wy lang op wachte einlings is it dan safier. It lytse wûnder yn it widske en dyn namme op papier.

Houlik tekst Wy sille Trouwe

In moaie tekst foar in houlik kaart NAMME en NAMME jouwe op Datum Jiertal it jawurd om TYD oere yn it Gemeentehûs te Burgum Dizze bysundere dei wolle wy graach my jimme belibje En de fierdere dei mei ús fiere wolle yn Liauckama State te Sexbierum Wy ferwachtsje jimme om TYD by it Gemeentehûs. Us adres is: Strjitte Postcode Plak

In glimke fan in ingel

In moai bertegedichtje In glimke fan in ingel naamst út de himel mei in tûfke rôze wolken, in moaie maitiidsdei. In sulverwite fûgel in gouden sinnestriel, hantsjes om te aaien twa wankjes fan flewiel.

In klomke goud

In moai berte gedicht: In klompke goud Is ús tabetroud Sa'n moai lyts minske Mear hawwe wy net winske

in leaf lyts famke (Fries)

Berne út leafde kostberder as goud in leaf lyts famke oan ús tabetroud

Leaf lyts huntsje

Bijke, Bijke, Bijke, leaf lyts hûntsje. Mei dyn sturt draaisto in rûntsje!

Lok fynst yn it earste glimke

We bliuwe in de bertegedichtsjes Lok fynst yn it earste glimke fan dyn bern. Lok fynst yn 'e freegjende eagen dy't nei dy opsjogge. Lok fynst yn it hantsje dat yn dines leit. Lok fynst yn dat iene wurd dat krekt alles seit.

NAMME sjocht Abraham!

NAMME wurd 50 jier! Op DATUM heffe we it glês om mei inoar te proasten op it goede libben fan NAMME. Dat dogge wy graach mei jim jûns om TYDSTIP oere yn 'e LOKAASJE op ADRES yn PLAETS. Kom in kertier fan te foaren, sadat we NAMME ferrasse kinne mei jimme oanwêzigens. Om te witten as jimme mei us NAMME syn 50 jierriche jierdei fiere wolle, untfange wy graach in befestigjend mailtsje. Groetnis en Oan't sjen NAMMEN

Noch nij op ierde

Do bist noch nij op ierde do bist hjir noch mar krekt en no hast fan dy ierde al in stikje yn ’e sinne set

Noflike Krystdagen en in Leafdefol nijjier

Wy winskje jimme noflike krystdagen en in leafdefol JIERTAL!!!

Poppeslok (Fries)

Diel mei ús dit grutte lok, kom gau om in poppeslok!

Twa bliere eachjes (Fries)

Twa bliere eachjes in mûltsje dat ropt Hantsjes dy't gripe in fuotsje dat skopt Tank foar dit wûnder sa lyts en sa tear. Jo binne de Makker, Oan Jo is de ear.

Ut e skroeven binnen wei

Ut 'e skroeven binne wy mei de berte fan NAMME Sy is berne op (DATUM), en kaam (TIID) oere boppe wetter, mei sa'n GEWICHT pûn in hiel gespetter. Om't (NAMME MEM EN BERNTSJE) bytiden oan't slûgjen binne, efkes skilje foar in poppeslok, om harren net mis te rinnen.

Wat wy sochten

Wat wy sochten ha we fûn foargoed ferkocht de leafde wûn

Bekijk ook deze leuke fryske kaartsjes:

Kaartje2go krijgt een 9.6 uit 10 van 13350 beoordelingen