Fryske tekst

25 jier troud

DEI DATUM JIERTAL binne wy 25 jier troud.

Jimme binne wolkom om dit mei ús te fieren
op DEI DATUM fan TYDSTIP oere ôf yn de ADRES by ús thús.

40 jier troud

Us heit en mem, pake en beppe,

Binne DEI DATUM 40 jier troud,
In bysûndere dei en dy litte wy net samar foarby gean.
Jimme binne fan herte wolkom op DEI DATUM TYDSTIP oere yn PLAK,ADRES
Nei in bakje kofje stappe wy allegear yn'e auto. It feest kin begjinne!

NAMMEN

(Doch noflike klean en skuon oan, mei moai waar swim klean meinimme)

As it net kin

As it net kin as it moat dan moat it mar sa as it kin

Berne ut leafde

Berne út leafde
kostberder as goud
in leaf lyts famke
oan ús tabetroud

bertekaartsje al njoggen moannen

Al njoggen moannen
prate se oer my,
mar fan hjoed of
sille se fan my hearre!

NAMME

Hy is berne op (DATUM), om (TIID)
Hy is GEWICHT pûn.

Om't (NAMME MEM EN BERNTSJE) bytiden oan't slûgjen binne,
efkes skilje foar in poppeslok, om harren net mis te rinnen.

Bûter Brea en Griene Tsiis

Bûter, Brea en Griene Tsiis
Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries!

De ine sei

Nog in moai bertegedichtsje

De iene sei: ús poppe wurdt in jonkje
De oare sei: in famke dat is wis
De iene sei: hy liket grif op pake
De oare sei: op beppe, sûnder mis
De iene sei: wat sil er wille meitsje
De oare sei: se dûnset as in swel
De iene sei: ús bern dat wurdt in wûnder
De oare sei: ik twivelje gjin tel!

De wrald is goed

De wrâld is goed, mar de minsken koenen better!

Do bist noch nij op ierde

Do bist noch nij op ierde
do bist hjir noch mar krekt
en no hast fan dy ierde
al in stikje yn ’e sinne set

Fryske tekst twaling

Berne út leafde
Djoerder as goud
Twa nije berntsjes
Oan ús tabetroud

Hielendal út ‘e skroeven binne wy
mei de berte fan ús jonkje en famke...

Hjir binne hast gjin wurden foar

Hjir binne hast gjin wurden foar.
Hjir kinst allinnich mar
stil nei sjen.
Dit is sa leaf en tear,
sa hiel bysûnder;
dit is in wûnder!

Hjir ha wy lang op wachte

Hjir ha wy lang op wachte
einlings is it dan safier.
It lytse wûnder yn it widske
en dyn namme op papier.

Houlik tekst Wy sille Trouwe

In moaie tekst foar in houlik kaart

NAMME en NAMME
jouwe op Datum Jiertal it jawurd om TYD oere yn it Gemeentehûs te Burgum

Dizze bysundere dei wolle wy graach my jimme belibje
En de fierdere dei mei ús fiere wolle yn Liauckama State te Sexbierum
Wy ferwachtsje jimme om TYD by it Gemeentehûs.

Us adres is:
Strjitte
Postcode Plak

In glimke fan in ingel

In moai bertegedichtje

In glimke fan in ingel
naamst út de himel mei
in tûfke rôze wolken,
in moaie maitiidsdei.
In sulverwite fûgel
in gouden sinnestriel,
hantsjes om te aaien
twa wankjes fan flewiel.

In klomke goud

In moai berte gedicht:

In klompke goud
Is ús tabetroud
Sa'n moai lyts minske
Mear hawwe wy net winske

in leaf lyts famke (Fries)

Berne út leafde
kostberder as goud
in leaf lyts famke
oan ús tabetroud

Leaf lyts huntsje

Bijke, Bijke, Bijke, leaf lyts hûntsje. Mei dyn sturt draaisto in rûntsje!

Lok fynst yn it earste glimke

We bliuwe in de bertegedichtsjes

Lok fynst yn it earste glimke
fan dyn bern.
Lok fynst yn 'e freegjende eagen
dy't nei dy opsjogge.
Lok fynst yn it hantsje dat yn
dines leit.
Lok fynst yn dat iene wurd
dat krekt alles seit.

NAMME sjocht Abraham!

NAMME wurd 50 jier!
Op DATUM heffe we it glês om mei inoar te proasten op it goede libben fan NAMME.
Dat dogge wy graach mei jim jûns om TYDSTIP oere yn 'e LOKAASJE op ADRES yn PLAETS. Kom in kertier fan te foaren, sadat we NAMME ferrasse kinne mei jimme oanwêzigens. Om te witten as jimme mei us NAMME syn 50 jierriche jierdei fiere wolle, untfange wy graach in befestigjend mailtsje.
Groetnis en Oan't sjen
NAMMEN

Noch nij op ierde

Do bist noch nij op ierde
do bist hjir noch mar krekt
en no hast fan dy ierde
al in stikje yn ’e sinne set

Noflike Krystdagen en in Leafdefol nijjier

Wy winskje jimme noflike krystdagen
en in leafdefol JIERTAL!!!

Poppeslok (Fries)

Diel mei ús dit grutte lok,
kom gau om in poppeslok!

Twa bliere eachjes (Fries)

Twa bliere eachjes
in mûltsje dat ropt
Hantsjes dy't gripe
in fuotsje dat skopt

Tank foar dit wûnder
sa lyts en sa tear.
Jo binne de Makker,
Oan Jo is de ear.

Ut e skroeven binnen wei

Ut 'e skroeven binne wy mei de berte fan

NAMME

Sy is berne op (DATUM), en kaam (TIID) oere boppe wetter,
mei sa'n GEWICHT pûn in hiel gespetter.
Om't (NAMME MEM EN BERNTSJE) bytiden oan't slûgjen binne,
efkes skilje foar in poppeslok, om harren net mis te rinnen.

Wat wy sochten

Wat wy sochten
ha we fûn
foargoed ferkocht
de leafde wûn

Bij Fryske kaartjes hoort natuurlijk ook Fryske tekst. We hebben daarom een aantal Friese teksten op een rij gezet, zodat je inspiratie krijgt voor de teksten op kaartjes.

Kaartje2go krijgt een 9.6 van 10 uit 10960 beoordelingen