Algemeen 29 maart 2021

Frysk kaartsje stjoere? Dit zijn de leukste Friese teksten!

Friese teksten

Een kaartje sturen in iemands memmetaal is toch wel het allerleukst. Want van een Fries kaartje raakt elke Fries enthousiast! En stiekem kun jij ook laten merken dat je heus wel een beetje Fries kan. Wij verzamelden heel veel mooie en leuke Friese teksten voor op een kaartje, zoals grappige teksten, felicitatieteksten, gedichten en teksten om iemand te steunen. Jouw moaie wurden hebben namelijk zoveel meer betekenis in het Frysk!

Friese zinnen, spreuken en quotes

Leuke en grappige Friese zinnen, die zijn perfect voor als je zomaar een Frysk kaartje wilt sturen. Bijvoorbeeld naar je moeder, liefste vriendin of een kennis die even een opkikkertje kan gebruiken. Ga voor een mooie spreuk of kies een liedje in het Frysk. Met een van de volgende Friese zinnen helpen we je vast op weg!

Folgje dyn hert, want it kloppet.


Volg je hart, want dat klopt.

In dikke krûp oer de post!


Een dikke knuffel over de post!

As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.


Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.

Lear fan juster, dream fan moarn en libje hjoed.


Leer van gisteren, droom van morgen en leef vandaag.

Fryslân, dêr bin ik hikke en tein.


Friesland, daar ben ik geboren en getogen.

Nei rein komt sinneskyn.


Na regen komt zonneschijn.

Leau yn dy iene reden wêrom’t it wol kin.


Geloof in die ene reden waarom het wel kan.

Bûter, brea en griene tsiis.
Wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries!


Boter, roggebrood en groene kaas
Wie dat niet zeggen kan is geen echte Fries!

Bijke, Bijke, Bijke, 
leaf lyts hûntsje. 
Mei dyn sturt 
draaisto in rûntsje!
En al seisto dan gjin wurd,
alles sjoch ik oan dyn sturt.


Bijke, Bijke, Bijke,
lief klein hondje.
Met je staart
Draai je een rondje!
En al zeg je dan geen woord.
alles zie ik aan je staart.

Fryske jierdei kaart skriuwe: van harte gefeliciteerd in het Fries

Wil je iemand Van harte gefeliciteerd in het Fries wensen? Met een Fryske jierdei kaart zit je al goed, maar een Friese tekst over verjaardag is natuurlijk helemaal op z’n plek. Deze Friese verjaardagswensen laten het feestvarken helemaal jarig voelen.

Fan herte lokwinske mei dyn jierdei!


Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

Ha in aldermachtichst moaie dei!


Heb een geweldig mooie dag!

Op dyn jierdei winskje ik dy leave minsken om dy hinne.


Ik wens je lieve mensen om je heen op je verjaardag.

Hertlik lokwinske mei dyn jierdei! In gesellige dei tawinske.


Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag! Een gezellige dag gewenst.

Fan herte! Meitsje der in knalfeest fan!


Van harte! Maak er een knalfeest van!

Tekst voor een Fries geboortekaartje

Zijn jullie ouders geworden van een kleintje? Dan wil je natuurlijk met een Friese tekst op het geboortekaartje laten weten dat er een Fryske poppe geboren is! Wij vonden een aantal mooie Friese geboortegedichtjes en teksten. Ook geven we je een aantal opties voor als je de kersverse ouders wilt feliciteren met hun kleintje.

Hoera, jimme wurde heit & mem!


Hoera, jullie worden papa en mama!

Ut ús, fan ús,
en dochs,
sa fansels,
dysels.


Uit ons, van ons
en toch
zo vanzelf
jezelf

Al ús letter is mei dy.


Al ons later is met jou.

Wolkom op de wrâld lyts jonkje/famke.


Welkom op de wereld klein jongetje/meisje.

Heit wurde is in geunst, heit wêze in hiele keunst.


Vader worden is een gunst, vader zijn een hele kunst.

Do bist noch nij op ierde
do bist hjir noch mar krekt
en no hast fan dy ierde
al in stikje yn ’e sinne set


Je bent nog nieuw op aarde
je bent hier nog maar net,
en nu heb je van die aarde
al een stukje in de zon gezet.

Berne út leafde
kostberder as goud
in leaf lyts famke
oan ús tabetroud


Geboren uit liefde
kostbaarder dan goud
een lief klein meisje
aan ons toevertrouwd

Hjir ha wy lang op wachte
einlings is it dan safier.
It lytse wûnder yn it widske
en dyn namme op papier.


Hier hebben we lang op gewacht.
Eindelijk is het dan zover.
Het kleine wonder in het wiegje
en je naam op papier.

In klompke goud
Is ús tabetroud
Sa’n moai lyts minske
Mear hawwe wy net winske


Een klompje goud
Is ons toevertrouwd
Zo’n mooi klein mensje
Meer hebben we niet gewenst.

Lok fynst yn it earste glimke
fan dyn bern.
Lok fynst yn ‘e freegjende eagen
dy’t nei dy opsjogge.
Lok fynst yn it hantsje dat yn
dines leit.
Lok fynst yn dat iene wurd
dat krekt alles seit.


Geluk vind je in het eerste glimlach
van je kind.
Geluk vind je in de vragende ogen
die naar je opzien.
Geluk vind je in het handje dat in
die van jou ilgt.
Geluk vind je in dat ene woord.
dat precies alles zegt.

Hjir binne hast gjin wurden foar.
Hjir kinst allinnich mar
stil nei sjen.
Dit is sa leaf en tear,
sa hiel bysûnder;
dit is in wûnder!


Hier zijn bijna geen woorden voor.
Hier kan je alleen maar
stil naar kijken.
Dit is zo lief en teer.
Zo heel bijzonder;
dit is een wonder!

In glimke fan in ingel
naamst út de himel mei
in tûfke rôze wolken,
in moaie maitiidsdei.
In sulverwite fûgel
in gouden sinnestriel,
hantsjes om te aaien
twa wankjes fan flewiel.


Een glimlach van een engel
nam je uit de hemel mee
een toefje roze wolken,
een mooie lentedag.
Een zilverwitte vogel
een gouden zonnestraal,
handjes om te aaien
twee wangetjes van fluweel.

Friese tekst over liefde voor op een trouwkaart

Als echte Fries of Friezin kan een Fryske tekst niet ontbreken op je trouwkaart. Daarom vonden we een aantal prachtige Fryske leafde teksten en gedichten voor op de trouwkaart. Hiermee nodig je alle gasten in stijl uit voor jullie grote dag! 

Wat wy sochten
ha we fûn
foargoed ferkocht
de leafde wûn


Wat we zochten
hebben we gevonden
voorgoed verkocht
de liefde gewonnen

Oant de moanne en wer werom,
sa mâl bin ik mei dy.


Tot de maan en weer terug,
zo gek ben ik op jou

Jou my dyn hân, jou my dyn hert
Asto it doarst mei my
Hjir is myn hân, hjir is myn hert
‘k Jou myn bestean oan dy


Geef mij je hand, geef mij je hart
Als je het aandurft met mij
Hier is mijn hand, hier is mijn hart
Ik geef mijn bestaan aan jou

– In nije dei – De Kast

Der hinget leafde yn de loft!


Er hangt liefde in de lucht!

Leafde makket fan in hûs in thús.


Liefde maakt van een huis een thuis.

Lokwinske mei jimme troudei!


Gefeliciteerd met jullie trouwdag!

Fryske jubileum teksten

DEI DATUM JIERTAL binne wy 25 jier troud.
Jimme binne wolkom om dit mei ús te fieren
op DEI DATUM fan TIIDSTIP oere ôf yn de ADRES by ús thús.


DAG DATUM JAARTAL zijn wij 25 jaar getrouwd.
Jullie zijn welkom om dit met ons te vieren
op DAG DATUM vanaf TIJDSTIP uur aan de ADRES bij ons thuis.

Us heit en mem, pake en beppe,
Binne DEI DATUM 40 jier troud,
In bysûndere dei en dy litte wy net samar foarby gean.
Jimme binne fan herte wolkom op DEI DATUM TYDSTIP oere yn PLAK, ADRES.
Nei in bakje kofje stappe wy allegear yn’e auto. It feest kin begjinne!

NAMMEN

(Doch noflike klean en skuon oan, mei moai waar swimklean meinimme)


Onze vader en moeder, opa en oma,
ZIjn DAG DATUM 40 jaar getrouwd,
een bijzondere dag en die laten wij niet zomaar voorbij gaan.
Jullie zijn van harte welkom op DAG DATUM TIJDSTIP uur in PLAATSNAAM, ADRES.
Na een bakje koffie stappen we allemaal in de auto. Het feest kan beginnen!

NAMEN

(Doe mooie kleren en schoenen aan, met mooi weer zwemkleding meenemen)

Lokwinske mei jimme 30-jierrige troudei


Gefeliciteerd met jullie 30-jarige huwelijk

Rouwtekst in het Frysk en Friese teksten om sterkte te wensen

Is er iemand in je omgeving die een dierbare verloren is, en die uit Friesland komt? Of zoek je zelf een rouwtekst in het Frysk voor op de rouwkaart van je geliefde? Dan is het mooi om een Friese tekst of gedicht op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld een van deze teksten die passen na een overlijden.

Wy tinke oan jimme.


We denken aan jullie.

Sterkte yn dizze drege tiid.


Veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De himel hat der in ingeltsje by.


De hemel heeft er een engeltje bij.

Foar alles is in oere,
foar alles is in tiid.
Alles giet nei ’t selde plak,
mei as sûnder striid.
Der is in tiid fan laitsjen
en dy tiid is samar om.
In tiid om te fergriemen.
Dy krijst’ nea wer werom.


Voor alles is een uur,
voor alles is een tijd.
Alles gaat naar dezelfde plek,
met of zonder strijd.
Er is een tijd van lachen
en die tijd is zomaar voorbij.
Een tijd om te verspillen.
Je krijgt het nooit meer terug.

РLit ̼s d̻rom drinke РGerrit Breteler

Foar altyd ôfskie nimme, it docht sa sear
Dy wat freegje, it kin net mear
Dyn dwaan en wêzen, wy ferjitte it net
Do bliuwst foar altyd yn ús hert


Voor altijd afscheid nemen, het doet zo’n pijn.
Iets aan je vragen, dat kan niet meer.
Je doen en laten, we vergeten het niet.
Je blijft voor altijd in ons hart.

Soms is der safolle wat wy fiele,
mar sa’n bytsje wat wy sizze kinne


Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen

Friese teksten voor op een kaart

Met deze passende en mooie Friese teksten schrijf jij in een handomdraai een Fries kaartje. Wil je meer leuke ideeën wat je op een kaartje kunt zetten? Hier vind je een verzameling van de mooiste teksten die we tegenkwamen.

Ook interessant voor jou: