Kerst 10 december 2019

13 mooie kerstteksten uit de Bijbel

Kerst teksten uit de Bijbel

De Bijbel staat vol met prachtige verhalen, teksten en verwijzingen naar de geboorte van het kindje Jezus. Het is dus een mooi gebaar om de Bijbel te betrekken bij kerst. Wij verzamelden heel veel mooie kerst teksten uit de Bijbel, die je kunt gebruiken voor op je kerstkaart of om voor te lezen tijdens het kerstdiner.

Kerst teksten uit de Bijbel voor op je kerstkaart

Lijkt het je mooi om de kerstgedachte te verspreiden via je kerstkaarten? Kies dan een mooi kerst vers uit de Bijbel om je dierbaren mee te verrassen. Met een korte bijbeltekst over kerst heb je nog genoeg ruimte over om ook een persoonlijke wens te schrijven. Bij onze christelijke teksten voor op een kerstkaart vind je nog meer inspiratie.

Immanuel
God is with us

– MattheĆ¼s 1 vers 23

Een kind is ons geboren

– Jesaja 9 vers 5

Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

– Lucas 2 vers 14

Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.

– Lucas 2 vers 10 en 11

Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

– Romeinen 6 vers 23

Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

– 2 KorinthiĆ«rs 9 vers 15

šŸŽ„ Leestip: Deze 50 kerstkaartteksten zijn ook het overwegen waard!

Korte bijbelteksten over kerst

Heb je iets meer ruimte op je kerstkaart of wil je zelf even kort stilstaan bij waar het om draait met kerst? Dan zijn deze korte bijbelteksten over kerst ook erg geschikt voor jou. We hebben bijbelteksten over kerst uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament gekozen die het kerstverhaal kort samenvatten.

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem ā€‹Immanuel noemen.

– Jesaja 7 vers 14

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

– Lucas 2 vers 6 en 7

Maar op de tijd die God bepaald had, stuurde hij Zijn zoon Jezus Christus. Jezus was een mens als wij. Ook hij moest leven volgens de wet. Maar hij kwam om ons te bevrijden. Dankzij hem hoeven we niet meer te leven volgens de wet. Dankzij hem wil God ons als zijn eigen kinderen aannemen.

– Galaten 4 vers 4

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.Ā 

– Johannes 3 vers 16

De Heer zegt: ā€˜Ik zorg ervoor dat er een nieuwe koning komt uit de familie van David. Ik zal hem zelf uitkiezen. Die koning zal het land goed besturen, hij zal wijze besluiten nemen. Hij zal eerlijk rechtspreken, hij zal iedereen goed en rechtvaardig behandelen. Zijn naam zal zijn: ā€˜de Heer is onze redderā€™. Want ik zal mijn volk redden. Het hele volk zal in vrede leven.

– Jeremia 23 vers 5 en 6

Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.

– MattheĆ¼s 1 vers 21

Het kerstverhaal hoe het in de Bijbel staat

Het is een mooie gewoonte om het verhaal van de geboorte van Jezus voor te lezen tijdens het kerstdiner. De volgende teksten zijn letterlijk hoe kerst in de Bijbel wordt verteld. Lees een van de verhalen voor aan je dierbaren en sta samen stil bij het wonder van kerst. 

Lucas 2:6-14

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

De herders en de engelen
En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ā€™s nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.

MattheĆ¼s 1:18-25

De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.
Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven.
Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de Naam Jezus.

Kerst teksten uit de Bijbel

Met deze kerst teksten uit de Bijbel weet je wat je op je kerstkaart moet schrijven, of worden jou en je dierbaren met kerst weer even herinnerd aan waar kerst ook alweer om draait. Heb je onze christelijke kerstkaarten trouwens weleens gezien? Onze designers maakten heel veel mooie kaarten die verwijzen naar het kerstverhaal.

Ook interessant voor jou: